Opis projektu

Celem rozpoczętego projektu jest opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania nowych środków ulepszania gleby i nowych podłoży do upraw bezglebowych, z zastosowaniem których przeprowadzone zostaną kompleksowe badania agrotechniczne. Przewidziane do implementacji produkty stanowią szeroką grupę złożoną z: 1.  biodegradowalnych podłoży organicznych dla upraw szklarniowych, opracowanych na bazie naturalnych, organicznych surowców odpadowych (z przemysłu drzewnego i włókienniczego); 2. ekoaktywatorów glebowych wytworzonych z odpadów z przemysłu drzewnego, włókienniczego i produkcji roślinnej, w tym pouprawowych biodegradowalnych podłoży z produkcji szklarniowej; 3. ekoaktywatorów organicznych uzyskanych z celowo uprawianych roślin bobowatych; 4. biodegradowalnych włóknin z dodatkiem bogatej w azot materii organicznej.  

Wdrożenie produktów przyczyni się do realizacji polityki EU dotyczącej ochrony środowiska w zakresie:

  1. ograniczenia degradacji gleb (postępującej wskutek intensyfikacji nawożenia mineralnego) i rewitalizacji systemu glebowego poprzez wprowadzenie ekoaktywatorów podnoszących żyzność gleby i zawartość materii organicznej oraz sprzyjających rozwojowi pożytecznej mikroflory glebowej. Przyczyni się to do szerszej implementacji w produkcji rolniczej zaleceń zawartych w Dyrektywie EU dotyczącej ochrony gleby z dn. 15.XI. 2007
  2. ograniczenie zanieczyszczenia ekosystemu glebowego, wód powierzchniowych i gruntowych składnikami mineralnymi wymywanymi z upraw rolniczych poprzez:

-  zastosowanie: organicznych ekoaktywatorów, będących dla roślin źródłem składników pokarmowych o spowolnionym działaniu.

- zagospodarowanie odcieków nawozowych (wód drenarskich) z bezglebowych upraw szklarniowych, będących źródłem zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych w rejonach intensywnej produkcji szklarniowej, poprzez ich związanie z materią organiczną w procesie impregnacji rozwłóknionych, odpadowych surowców organicznych. Sprzyjać to będzie implementacji unijnego prawa w zakresie ochrony wód (Dyrektywa wodna i azotanowa) 

  1. zagospodarowanie odpadów organicznych i ich wykorzystanie do produkcji przyjaznych środowisku ekoaktywatorów glebowych wpisuje się w dyrektywę EU o gospodarce odpadami i rozszerza możliwości jej implementacji
  2. uzyskanie ekoaktywatorów z masy organicznej roślin bobowatych (koniczyna, lucerna) przyczyni się do ograniczenia stosowania syntetycznych nawozów mineralnych, oraz stworzy możliwość ich wykorzystania w uprawach ekologicznych, jako podstawowego źródła azotu do nawożenia pogłównego w okresie wegetacji. Obecnie brak jest nawozów azotowych, możliwych do stosowania w uprawach ekologicznych, służących do dokarmiania roślin w okresie ich wzrostu
  3. ekoaktywatory w postaci biodegradowalnych włóknin wytworzone na bazie odpadowych surowców włókienniczych (bawełna, len, wełna) i wzbogaconych w materię organiczną z roślin bobowatych, zastosowane w produkcji rolniczej, przyczynią się do ochrony gleby przed erozja i startami wilgoci, zapewnią racjonalną gospodarkę wodą i składnikami pokarmowymi oraz ochronę przed zachwaszczeniem. Umożliwi to rezygnację w niektórych uprawach ze stosowania herbicydów oraz ograniczy liczbę stosowanych zabiegów mechanicznych, co przekłada się na wymierne oszczędności energetyczne.
  4. celowa uprawa roślin bobowatych i ich wykorzystanie do produkcji ekoaktywatorów glebowych przyczyni się do zwiększenia areału uprawy tych roślin, a przez to do zwiększonego wiązania gazów cieplarnianych (CO2 i N2O) w masie roślinnej i redukcji zanieczyszczenia atmosfery tymi składnikami. Wychodzi to naprzeciw zaleceniom unijnym dotyczącym zwiększenia areału upraw bobowatych i ochrony klimatu.

Projekt zakłada działania służące podniesieniu świadomości ekologicznej środowiska rolniczego  dotyczące przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom obszarowym pochodzenia rolniczego oraz ograniczenia stosowania syntetycznych podłoży w uprawach szklarniowych. W tym celu planuje się organizowanie spotkań ogólnodostępnych dla rolników, właścicieli szklarni oraz szkoleń dla decydentów.
© Copyright 2012 Instytut Ogrodnictwa, wszystkie prawa zastrzeżone